Preinscripción Curso Ágora on-line

A inscrición no curso Ágora en liña formalizarase en dúas fases: Preinscrición e Matrícula. A matrícula poderá efectuarse unha vez recibida a confirmación da admisión, que será notificada por correo electrónico. 

Prazo de Preinscrición: desde o 25 de maio ás 8:00 h ata o 12 de agosto ás 24:00 CET.

Prazo de Matrícula: Ata o 26 de agosto ás 24:00 CET.

CONDICIÓNS DE INSCRICIÓN

A inscrición no curso Ágora en liña está aberta a calquera persoa interesada, ata esgotar prazas.

A resolución de solicitudes resolverase atendendo aos seguintes criterios:

Persoal dos Concellos Ágora e da Deputación de Pontevedra

Persoas con vencello laboral e persoas con representación política dos Concellos Ágora e da Deputación de Pontevedra. Estas condicións acreditaranse mediante certificado do Secretario ou a Secretaria do concello correspondente ou certificado do Secretario da Deputación de Pontevedra, no que se indique cargo da persoa interesada con data non anterior a 2022.

Outros casos

O resto de solicitudes resolveranse por orde de inscrición ata esgotar prazas, con acceso preferente para as persoas domiciliadas na provincia de Pontevedra. 

A condición de persoa domiciliada na provincia de Pontevedra acreditarase mediante certificado de empadroamento ou ben mediante certificado do domicilio fiscal emitido pola Axencia Tributaria con data non anterior a 2022.

PREZOS DA MATRÍCULA: 

Matrícula xeral: 400 €, IVE incluido.

Matrícula reducida: 300 €, IVE incluido. Poderán acceder a este desconto as persoas colexiadas nalgún dos seguintes colexios profesionais: 

 • Colexio de Enxeñería de Camiños, Canles e Portos. Galicia (CICCP).
 • Colexio de Enxeñería Técnica de Obras Públicas. Galicia (CITOP).
 • Colexio Oficial de Arquitectura de Galicia (COAG).
 • Colexio Oficial de Arquitectura Técnica de Pontevedra (COATPO).

Esta condición acreditarase mediante Certificado de Colexiación con data non anterior a 2022.

Matrícula gratuita: Persoas con vencello laboral e persoas con representación política dos Concellos Ágora y persoal técnico da Deputación de Pontevedra.

FORMULARIO DE PREINSCRICIÓN FACULTADE ÁGORA

OPCIÓN 1: PERSOAL DOS CONCELLOS ÁGORA


  Persoa con representación políticaPersoa con perfil técnico


  Certificado de vencello laboral co concello para o que traballa asinado polo Secretario/a do concelloCertificado de ser persoa representante política do concello asinado polo Secretario/a do concello

  OPCIÓN 2: OUTROS CASOS


   Na provincia de PontevedraOutros


   Colexio de Enxeñería de Camiños, Canles e Portos. Galicia (CICCP)Colexio de Enxeñería Técnica de Obras Públicas. Galicia (CITOP)Colexio Oficial de Arquitectura de Galicia (COAG)Colexio Oficial de Arquitectura Técnica de Pontevedra (COATPO)Ningún dos anteriores


   Non

   Certificado de empadroamento ou domicilio fiscal na provincia de Pontevedra emitido pola Axencia TributariaCertificado de colexiación no colexio indicado (só se non é persoal laboral dun concello da Rede Ágora)Certificado de ser persoal técnico da Deputación de Pontevedra asinado polo Secretario da Deputación de PontevedraNon procede